2008 『akari-k T・U』
Junji Setsu
COSMOS INITIA(Kyoto)