2007 『undulation』
Junji Setsu
COSMOS INITIA(Kyoto)